Nytt LYS tall basert på ORC

Utskrift E-post

Under er det listet opp en del spørsmål og svar rundt den nye måten å beregne LYS tall på

 

Hvordan beregnes nytt LYS tall
LYS-tallet beregnes på bakgrunn av allerede eksisterende mål på seil og båt, vil ORC beregne båtens fartspotensiale i forskjellige vindvinkler og vindstyrker ut fra foreliggende skrogfiler i ORC’s internasjonale database.

Hvilke data på båten benyttes?
Målebrevet benyttes. Dersom seilene er større enn maksmål i målebrevet beregnes effekten. Det gis ikke et standard tillegg, men modellen beregner effekten.

Vekten på min båt er feil. Hva skal jeg gjøre?
Modellen benytter konstruktørens data eller søsterbåters flytestilling. Vekten har i seg selv begrenset effekt. Test av å øke vekten på en Elan 350 med 200 kg (ca 5%) medførte en endring omregnet til dagens Lystall på ca 0,005. Viktigere enn vekten er flytepunktet og for å få beregnet dette må båtens flytestilling måles.

Er det begrensning på antall seil som kan være om bord?
Ja, det er avhengig av fartspotensialet på båten. Begrensningene er gitt i ORC og vil bli angitt på målebrevet.

Roret på båten avviker fra standard ror. Hvilken betydning har det for LYS tallet?
Det må noteres, men i praksis vil det få liten/ ingen praktisk konsekvens på LYS tallet. Hvis man ikke har en standard båt skal dette som før oppgis til måler og legges inn i båtdata.

Kommer kundene til å kunne aktivere/deaktivere seil og dermed oppnå at ”lys”-tall til å endres automatisk?
I prinsippet nei – hvis man ønsker å endre den maksimale størrelsen på seilene eller egne konfigurasjoner må det løses nytt målebrev for dette. Aktiveringen og automatisk endring av rating blir unødvendig når “standard båt box” er borte og de største aktiverte seilene blir gjeldende.

Hva er maks størrelse på seil om bord?
Seilene kan ikke være utenfor målemerkene på mast og bom eller oppgitte maksimalmål på seilene i målebrevet. De største seilene som ligger til grunn for beregningen fremgår av målebrevet. Det betyr at største seil som du vil bruke på båten må være aktivert før du betaler for målebrevet ditt på NORLYS.

Får jeg et ORC-målebrev når jeg løser målebrev i NORLYS?
ORC-målebrevet blir lagt til grunn, men kun et tall blir benyttet for seiling ihht NORLYS. Data fra utlandet blir benyttet når de er bekreftet av norsk måler.

Er det nødvendig å registrere nye data i systemet?
Nei, men båteier må passe på at de seil som skal benyttes er aktivert. NORLYS vil forsøke å gi beskjed på mail dersom det oppstår usikkerhet.

Kan jeg senere registrere et nytt seil når jeg nå bare har et storseil, et forseil og en spinnaker
Ja. Dersom du ønsker å aktivere et større seil senere må du løse ut et nytt målebrev og betale på nytt for et nytt målebrev.

Jeg har ikke forseil med positiv kappe. Hva betyr dette og bør jeg be seilmakeren legge inn breddemålene?
At et seil har en positiv kappe betyr at seilets akterlik beskriver en positiv bue. Dersom seilet ikke har en slik bue er det ikke nødvendig å ta disse breddemålene. Jfr. ovenstående

Hvordan skal en fokk måles?
Seil med positiv kappe må måles med breddemål. Dette berører noen få fokkebåter og normalt har seilmakerne disse dataene. Nye seil bør måles med alle breddemål heretter.

Blir det etablert “sertifikat” for standardbåter?
Standardbåt vil ha samme lystall som raskeste båt av typen. Dette medfører at båttypens standard LYS tall vil være det samme som for en båt med dypeste blykjøl, største standard seil, rod rigg og eventuelt karbonmast hvis det leveres standard fra leverandøren.

Hvor er forenklingen som skal gjøre at flere seilere blir med i regatta?
Alle som har et målebrev i dag behøver ikke foreta seg noe bortsett fra å kontrollere at aktive seil er korrekt.

Forenklingen gjelder nye båter som i dag ikke er målt å lagt inn i databasen. Nye båter vil fremover kunne registreres som standard båt med et sertifikat, jf ovenstående.

Hvordan behandles avvik?
I dagens LYS gir alle målte avvik et automatisk tillegg i LYS. I det nye systemet basert på ORC beregnes effekten av avviket.

Dette betyr at effekten av en lengre spinnakerbom eller for eksempel positiv kurve på seilet, vil bli beregnet. I 2012 ville dette automatisk gitt et tillegg på 1/100, men nå kan endringen være betydelig mindre da reell effekt beregnes.

Hvordan kan like båter få forskjellig LYS tall?
Båter med forskjellig vekt, seilareal og utstyr vil ha forskjellig fartspotensiale. Dette vil bli reflektert i lystallet.

Hva skjer med LYS tallet til en båt som seiler med annen rigg enn standard?
Båten må være målt av en måler. De data som er målt og fremgår av målebrevet, vil automatisk gi et uttrykk for fartspotensialet – beregnet lystall.

Hvordan behandler man ellers like båter med ulik kjøl?
Variasjoner i kjølvekt og utforming vil inngå beregningen som følge av ulik rettende moment.

Hvordan kan NORLYS beregne LYS tallet dersom ikke båten er godt nok beskrevet eller skrogfilene mangler?
For slike båter vil en skrogfil til sammenlignbare båter benyttes. Det foreligger pt ca 4 000 skrogfiler slik at det bør foreligge en sammenlignbar båt som grunnlag for en beregning.

Har NORLYS en plan for en overgangsordning for at båter som ikke lar seg måle før sesongen starter kan seile uten at det blir krevet omfattende måling av båten?
Ja. For de båter som i dag er regisrert i Norlys foreligger en plan. For øvrige båter vil ikke utfordringene i 2013 avvike fra tidligere år.

Hva gjøres for at målerne skal få full kjennskap til det nye systemet og hvordan måling skal foretas på en for å få et lavest mulig måltall?
Måleveiledning vil bli oppdatert og publisert med nødvendige opplysninger. Det tas sikte på at dette foreligger før 1. april.

Må målere gjennomføre ny sertifisering?
Nei – en klassemåler har nødvendig kunnskap. Måleveiledningen vil oppdateres slik at fremgangsmåten for å ta mål som må tas i fremtiden forklares så forståelig som mulig.

Hva og hvor stort er er det statistiske grunnlagsmaterialet for bestemmelse av måltall på norske båter?
ORC er et VPP system basert på målinger og matematiske modeller for å beregne fartspotensialet. Som følge av dette er ikke statistikk relevant utenom ORC behov for eventuell forbedring av modellene.

Hva kan klubbene gjøre for at overgangen til nytt LYS system skal være så smidig som mulig?
Klubbene bør kontakte Norlys dersom det er uklarheter så tidlig som mulig. Svarene vil danne grunnlag for å forbedre FAQ som blir lagt ut på hjemmesiden.

Jeg har assymetrisk spinakker (genakker) og spinnakerbom. Vil dette påvirke LYS tallet?
Denne kombinasjonen gir en høyere rating. Dersom du ikke skal seile regatta med assymetrisk spinakker på bom bør du deaktivere bommen slik at den ikke teller med. Snakk med en måler, eller kontakt NORLYS hvis du vil rette på dette.

Vil nye LYS regler føre til at vi må sy nye seil for å vinne regattaer?
Nei, de nye reglen tar hensyn på størrelsen til eksisterende seil. Regneprogrammet beregner effekten av det enkelte seil. Større seil gir større fart og høyere måltall.

Er Code 0 seil godkjent i de nye reglene?
Ja, For Code 0 og assymetrisk spinakker gjelder de samme reglene som tidligere.

I det tidligere LYS systemet var utgangspunktet for LYS=1 en båt med snitthastighet 4,5 knop på en sirkelbane ved 5 m/s. Blir dette endret?
Ja, dette blir endret. Lys 1,000 i det nye systemet vil være en båt som seiler en nautisk mil på 600 sekunder på en bane med fra 8-12 knops vind og varierende vindvinkel.

På et ORC målebrev er det mange tall. Er det mulig at et av disse tallene kan være rettferdig for alle forhold? Hvorfor kan vi ikke bruke GPH-tallet?
GPH tallet er retningsgivende for hastigheten til en båt. Tallet beregner snittet av antall sekunder båten skal bruke for å seile en nautisk mil på sirkelbane ved 8n og 12 knops vind. ORC har beregnet en annet tall for varierende forhold, OSN, offshore single number. ORC mener at dette tallet gir bedre resultater under varierende vindforhold. NORLYS vil bruke dette som LYS tall.

Hvorfor går NORLYS over til et annet system?
På grunn av hurtig utskifting av båtmodeller og få båter av den enkelte modellen har det vært vanskelig å lage god statistikk. Moderne VPP systemer beregner båters fartspotensiale på grunn av seilarealet, skrog, kjøl og vekt. Disse modellene er svært nøyaktige og gir et matematisk og rettferdig utrykk for båtens potensiale under en rekke forhold. ORC har et stort erfaringsmateriale i grunnlaget og regnes som det fremste av denne typen.

Hvordan vil det nye systemet være å håndtere for arrangørene og klubbene?
Lystallet vil være på samme form som tidligere slik at for arrangørene vil det ikke være forskjell i måten å benytte systemet. LYS tallet angir båtenes innbyrdes farspotensiale.

Treff: 9719